Historiek
___________________________

 

 

Van het huis aan de Gaversesteenweg 716 te 9820 Melsen (Merelbeke), sinds ongeveer een eeuw het familiehuis van de familie De Cocker, is met zekerheid geweten dat het in 1743 niet bestond.

Op de landkaart van Melsen, die de toenmalige heer, Georges Goubeau, liet tekenen figureerde het betreffende perceel nog ongebouwd (RAG Kaarten nr. 1097).

Op 29 december 1770 werden de betreffende onbebouwde percelen, 815 roeden, openbaar toegewezen aan Adriaan Fack, die in 1800 benoemd werd tot lid van de eerste gemeenteraad van de zelfstandig geworden Gemeente. Hij overleed te Melsen op 8 december 1807 in zijn woning en was op dat ogenblik belastingplichtig als eigenaar van een huis, staande op 815 roeden land, het enige huis dat in het belastingskohier op zijn naam staat.

Aangezien Adriaan Fack de onbebouwde grond kocht in 1770 en hij bij zijn dood in 1807 ingekohierd was als eigenaar van een huis op dezelfde grond lijkt het logisch dat hij het tussentijds liet bouwen.

Op een eiken balk in de zitkamer van het huis staat 1775 ingebeiteld. Wellicht mag worden aangenomen dat het huis in dat jaar is opgetrokken.

Een reeks eigenaars passeerde door de tijd, tot wanneer in het begin van de jaren 1900 Cyriel De Cocker het huis en de gronden kon pachten van Mevrouw Louise de Smet de Naeyer. Na haar dood kon hij het goed met een oppervlakte van 1 ha 19 a 90 ca in 1924 aankopen van haar erfgenaam, Christian De Keyser.

In 1928 werd het huis verhoogd en gemoderniseerd (van elektriciteit voorzien).

Na de dood van zijn ouders zette Jozef De Cocker de bewoning in 1952 verder. Hij schreef er in 541 pagina's de Geschiedenis van Melsen, uitgegeven in 1988.

Hij bleef er wonen en werken tot aan zijn dood in 2002.

Daar het huis gedurende ongeveer een eeuw ononderbroken bewoond werd door dezelfde familie, ligt het voor de hand dat er een schat aan archiefmateriaal over Melsen aanwezig is.

Toen het Heemkundig Genootschap Land van Rode door haar voorzitter Lucien De Smet voor haar bestuurslid Jozef De Cocker een gedenksteen aan zijn woning liet oprichten, die door Minister van Cultuur Paul Van Grembergen op 28 maart 2004 onder massale belangstelling werd onthuld, werd de idee geboren aan het huis een bredere bestemming te geven:

* Op de erfgoeddagen van 2006 en 2007 werd uitgepakt met een tentoonstelling en activiteiten rond de oude veldovens aan de Schelde. Er word gestreefd een permanente opstelling te kunnen installeren in een dependentie.

* Inventarisatie van het omvangrijk archief en het toegankelijk maken, onder andere bij tentoonstellingen.

* Op bepaalde tijden het ondertussen opgericht Praatcafé openstellen waar van gedachten kan worden gewisseld tijdens kleinschalige activiteiten.

* Het Huys De Cocker is sinds 2005 ook de zetel van de Private Stichting Henri De Cocker (schilderkunst).

* Sinds 2010 is het tevens het thuisadres van de Werkgroep Erfgoed Melsen.© 2006 - 2013 Huys De Cocker
Huys De Cocker | Gaversesteenweg 716   9820 Melsen